Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Poslanie a ciele

Ciele organizácie v prospech, ktorých OZ vykonáva svoju činnosť sú:

 

1.      NAĎALEJ NAPOMÁHAŤ TOMU, ABY SA V DSS SLATINKA, LUČENEC  UKONČIL  PROCES DEINŠTITUCIONALIZÁCIE - DSS Slatinka je prvou veľkokapacitnou inštitúciou v Slovenskej republike, ktorá reálne začala realizovať tento proces, ktorého cieľom je vytvorenie sociálnych služieb pre občanov so špecifickými potrebami, v rámci ktorých bude možné dodržiavať všetky ich ľudské práva a slobody (čo vo veľkých inštitúciách nie je možné). OZ podporuje proces deinštitucionalizácie DSS pretože sme presvedčený o tom, že na Slovensku je potrebné vytvoriť príklad dobrej praxe, a ukázať aj ostatným poskytovateľom sociálnych služieb, že tento proces je možné realizovať aj v podmienkach našej republiky, nie len v zahraničí.

 

2.      ŠÍRIŤ MYŠLIENKU „DEINŠTITUCIONALIZÁCIE v rámci spoločnosti, komunity či  iných zariadení sociálnych služieb. Týmto spôsobom ovplyvňovať postoje zodpovedných inštitúcií, organizácií, ale aj verejnosti k občanom so špecifickými potrebami, ktorí  žijú často v nehumánnych podmienkach veľkokapacitných inštitúcií.

 

3.      ZAVÁDZAŤ DO PRAXE A V PRAXI OVEROVAŤ NOVÉ METÓDY PRÁCE S OBČANMI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI  - s cieľom realizovať proces deinštitucionalizácie nie len ako zmenu formy sociálnych služieb, v zmysle premiestnenia klientov inštitúcie do malokapacitných zariadení, ale prostredníctvom nových metód práce a vytváraním nových metodických pomôcok meniť aj obsah sociálnych služieb.

 

 

4.      REALIZOVAŤ DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM – cieľom dobrovoľnícky program, ktorý realizujeme je na jednej strane zabezpečovanie  individuálnej podpory občanom s mentálnym znevýhodnením, ktorí prežili celý život v inštitúcii a momentálne potrebujú individuálnu podporu pri adaptácii sa na nové životné podmienky v komunitných bývaniach. Cieľom dobrovoľníckeho programu je aj práca s mladými ľuďmi, nezamestnanými a ďalšími potencionálnymi dobrovoľníkmi – program ponúka alternatívu ku konzumnému spôsobu života, ponúka  možnosť vykonať niečo pre rozvoj seba samého, meniť postoje a predsudky k občanom s mentálnym znevýhodnením u širokej verejnosti. V rámci programu sa realizujú voľno časové aktivity pre ľudí s postihnutím a bez neho.