Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

História

 

Občianske združenie DLAŇ je nezisková organizácia, ktorá v meste Lučenec pôsobí od roku 2004. Medzi hlavné ciele v prospech, ktorých OZ vyvíja svoje aktivity patrí najmä skvalitňovanie sociálnych služieb poskytovaných občanom so zdravotným postihnutím v meste Lučenec. Členmi OZ sú ľudia s postihnutím a zamestnanci zariadení sociálnych služieb, ktorí majú snahu o zavádzanie inovatívnych zmien do systému sociálnych služieb poskytovaných ľuďom s mentálnym postihnutím. OZ DLAŇ vzniklo ako iniciatíva niekoľkých zamestnancov DSS Slatinka, Lučenec s cieľom podporiť deinštitucionalizáciu domova, podporovať kvalitu sociálnych služieb a integráciu občanov s mentálnym znevýhodnením žijúcich v rezidenčných zariadeniach sociálnych služieb.

        Zmenou stanov v roku 2008 rozšírilo naše OZ svoju pôsobnosť aj mimo DSS Slatinka Lučenec a realizuje projekty aj pre občanov žijúcich mimo inštitúcií. K zmene sme pristúpili z dôvodu, že sme si uvedomili, že zmeniť systém sociálnych služieb nie je možné len zvnútra organizácie, ale taktiež je potrebné ovplyvňovať aj spoločnosť, myslenie a postoje ľudí všeobecne.

            Od svojho vzniku sa OZ snaží získavať finančné prostriedky na realizáciu projektov, ktoré súvisia s napĺňaním cieľov združenia. OZ realizovalo viacero projektov zameraných na podporu občanov s mentálnym znevýhodnením žijúcich v izolovaných domovoch sociálnych služieb, v rámci ktorých realizovalo aktivity na podporu pracovných zručností občanov s mentálnym znevýhodnením, vzdelávanie a supervíziu pre zamestnancov a občanov s mentálnym znevýhodnením. V rámci našich aktivít sme podporovali prechod občanov žijúcich v izolovanom veľkokapacitnom domove sociálnych služieb do komunitného bývania – Zariadenia podporovaného bývania v meste Lučenec. V posledných rokoch sa v rámci našich aktivít snažíme pracovať aj s občanmi v komunite mesta Lučenec. Ďalšie projekty, ktoré sme od svojho vzniku realizovali boli prioritne zamerané najmä na oblasť sociálnej a pracovnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Našim hlavným cieľom je najmä podpora deinštitucionalizácie a skvalitňovanie sociálnych služieb pre občanov s mentálnym znevýhodnením.