Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Vážení priatelia

22.02.2012 14:00

Vážení priatelia,

Občianske združenie DLAŇ je nezisková organizácia, ktorá pôsobí od roku 2004. Jej hlavným cieľom je podpora občanov so špecifickými potrebami, ktorí žijú v zariadeniach sociálnych služieb v meste Lučenec. Naša organizácia od svojho vzniku zrealizovala množstvo projektov pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Naše občianske združenie Vás chce touto cestou osloviť a požiadať o podporu prostredníctvom poukázania 2 % daní, ktoré budú použité na zabezpečovanie činnosti našej organizácie.

Finančné prostriedky, ktoré nám poukážete, využijeme v roku 2012 na realizáciu našich cieľov, ktorými sú najmä:

  • PODPORA ZAČLEŇOVANIA ĽUDÍ S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM DO BEŽNEJ SPOLOČNOSTI.

Veríme tomu, že každý človek, napriek svojim odlišnostiam je súčasťou spoločenstva, v ktorom žijeme. Že v každom človeku je potenciál a schopnosť žiť medzi ľuďmi a svojim životom a ľudskou jedinečnosťou obohacovať životy nás ostatných.

  • PODPORA ROZVOJA DOBROVOĽNÍCTVA V MESTE LUČENEC

Veríme tomu, že dobrovoľníctvo je fenomén, ktorý neobohacuje len životy ľudí so zdravotným postihnutím, ale zásadne ovplyvňuje aj postoje a životné hodnoty dobrovoľníkov. V rámci dobrovoľníckeho programu oslovujeme najmä mladých ľudí, žiakov stredných škôl v meste Lučenec, ktorým ponúkame možnosť byť prospešnými, získať množstvo vedomostí a zručností, ktoré budú môcť využiť v svojom budúcom živote.

  • REALIZOVANIE SPOLOČNÝCH AKTIVÍT, PRE ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM A BEZ NEHO

Myslíme si, že rekreačné, kultúrne či športové aktivity sú úžasným priestorom, v rámci ktorého sa môžu ľudia spoznávať a obohacovať sa navzájom. Z tohto dôvodu sme v roku 2011 zorganizovali basketbalový a futbalový turnaj, na ktorom bok po boku športovali ľudia s postihnutím i bez neho, zorganizovali sme spoločné lyžovanie, sánkovanie a ďalšie aktivity, ktoré  boli a sú otvorené pre každého. V tejto tradícii chceme pokračovať aj v tomto roku.

  • PODPORORA PRACOVNEJ INTEGRÁCIE OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA TRHU PRÁCE A ROZVÍJANIE PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ U ĽUDÍ S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM

Sme presvedčení o tom, že aj ľudia so zdravotným znevýhodnením vedia a najmä chcú pracovať. Je to ich právo a našou snahou je podporovať ich v aktívnom živote, v ktorom môžu byť užitoční.

Viac informácií získate na našej web stránke: www.oz-dlan.sk, v sekcii: „Darujte nám 2%“

            Za Vašu podporu ďakujeme

                                Denisa Nincová, riaditeľka OZ DLAŇ