Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI NA PODPORU SOCIÁLNYCH INOVÁTOROV, KTORÚ VYHLÁSILA SPOLOČNOSŤ DELOITTE SME ZÍSKALI PRVÉ MIESTO.

05.07.2012 21:28

Náš projekt „Aby naše mesto, nebolo len mestom, v ktorom sú ulice a domy ... ale aj miestom, kde máme priateľov ... miestom pre všetkých“ získal najviac hlasov od odbornej poroty a zamestnancov spoločnosti DELOITTE, ktorí rozhodovali o podpore sociálnych inovátorov. Cieľom projektu je prispieť k rozvoju komunitných sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v meste Lučenec. Napriek tomu, že odborné komisie a ľudia, ktorí sú za poskytovanie sociálnych služieb v našom meste zodpovední hodnotia, že služby pre túto cieľovú skupinu sú v našom meste dostačujúce, si myslíme, že tomu tak nie je. Že hodnotiť sociálne služby len z pohľadu kvantity je nedostačujúce. Za veľký nedostatok považujeme skutočnosť, že v meste Lučenec sa ľuďom so zdravotným znevýhodnením poskytujú len celoročné pobytové sociálne služby, chýba práca s rodinami, s ľuďmi so zdravotným postihnutím, ktorí žijú doma, a ktorí často len kvôli tomu, že nemajú dostatočnú podporu nemajú inú možnosť, ako ísť do pobytového zariadenia. V rámci projektu zrekonštruujeme priestor v Novohradskej knižnici, kde budú mať ľudia so zdravotným znevýhodnením možnosť stretávať sa medzi sebou, stretávať sa s odborníkmi, ktorí im budú vedieť pomôcť riešiť ich náročné životné situácie, možnosť stretávať sa s dobrovoľníkmi, mladými ľuďmi, ktorí v našej organizácii pôsobia. Priestor, kde budú môcť tráviť svoj voľný čas medzi priateľmi. Ďalšími aktivitami projektu sú pripravované vzdelávania a supervízia na rôzne témy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ich rodičov či pracovníkov zariadení sociálnych služieb. Počnúc mesiacom september 2012 pripravujeme spolu s našimi partnermi a rôznymi organizáciami, ktoré na Slovensku pôsobia viacero informačných stretnutí a vzdelávacích blokov pre širokú odbornú a laickú verejnosť na témy: „podporné, rodičovské skupiny, ktoré v SR pôsobia – ich prínos pre rodiny so zdravotne postihnutým členom“, „legislatíva a legislatívne nástroje“, „zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím“, „individuálne rozvojové plány“, „PCP – plánovanie zamerané na človeka“ a niekoľko supervíznych stretnutí pre pracovníkov v sociálnych službách.

Ďakujeme pracovníkom spoločnosti DELOITTE za podporu a dôveru.